سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حمایت خود را از پویش آری به تولید ملی با قراردادن سایت این پویش در سایت رسمی سازمان اعلام کرد .

http://cppo.mimt.gov.ir/