به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی اعلام کرد: تعداد کل اعضاء تعاونی های مذکور ۶ هزار و ۶۷  نفر و تعداد شاغل ۲ هزار و ۶۵۱ نفر و سرمایه اولیه حدود ۳۵ میلیارد ریال است.

متوسط تعداد اعضاء و شاغل مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۲۸ و ۱۲ نفر است.
بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونیها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استانهای گلستان ۲۱ تعاونی و خراسان رضوی و خوزستان هر کدام با تعداد ۱۹ تعاونی تعلق دارد.
بر اساس این گزارش  بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیتهای “کشاورزی” و “صنعت” با تعداد ۶۲ واحد است.
تعاونیهای دارای فعالیت “کشاورزی” و “ساختمان” به ترتیب با ۹۱۱ و ۶۴۸  نفر دارای بیشترین اعضا هستند.
همچنین، بیشترین شاغل مربوط به تعاونی های دارای فعالیت ” صنعت” و “کشاورزی”  به ترتیب با ۷۴۴ و ۶۶۸ نفر است.