تشریح طرح اجرایی خرید کالای ایرانی در نشست دستیار جوان مناطق آزاد و دبیر پویش مردمی “آری به تولید ملی” با مجتبی خسرو تاج رییس سازمان توسعه تجارت