در آستانه سال نو به پویش آری به تولید ملی بپیوندیم .

یک دست صدا ندارد.