قرار گرفتن لوگوی سايت پويش آري به توليد ملي در سايت وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 

 

قرار گرفتن لوگوي پويش آري به توليد ملي در سايت وزارت كار و رفاه اجتماعي

 

 

قرار گرفتن لينك سايت پويش آري به توليد ملي در سايت ايران خودرو